Svetovalna služba

7_4_10_ESS_predstavitev_bralna_kultura_pismenost_4V svetovalni službi našega vrtca deluje pedagoginja Darja Štirn. Načrtovanje njenega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo (pdf – 320 KB). Pri svojem delu sodeluje s starši, vodstvom vrtca, strokovnimi delavci, mobilno specialno službo in zunanjimi institucijami (Filozofska fakulteta v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Ministrstvo za šolstvo, Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut, kulturno umetnostne institucije, alternativna društva…). (več …)

Nasilje v družini

3Nasilje v družini je kompleksen in široko razširjen pojav, zato se s to problematiko ukvarja več resorjev.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini opredeljuje otroke kot ranljivo družbeno skupino, ki mora biti se posebej zaščitena, zato mora biti jasno opredeljeno, katere oblike družinskega nasilja poznamo, vrste pomoči žrtvam nasilja, obravnava storilcev… Opredeljeno je tudi, da je otrok žrtev nasilja v družini tudi takrat, ko je prisoten izvajanju nasilja enega starša nad drugim. (več …)

Pravice otrok

5V vrtcu Vodmat dosledno spoštujemo pravice otrok in jih vpletamo v vse naše delovanje.

  • Ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodni, etnični ali družbeni izvor, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
  • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
  • spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka;
  • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje ter vzpodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka iz različnih perspektiv;
  • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
  • vzgojno delo z otroki snujemo na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka;
  • otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo;
  • zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj za njegovo popolno zaupanje vase.