Ustvarjanje zgodbe s fotografijo057Starši kot primarni vzgojitelji nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj. Strokovno osebje našega vrtca prisluhne njihovim željam in interesom, hkrati pa jih aktivno vključuje v delovanje vrtca.

Oblike vključevanja staršev v delovanje vrtca

 • staršem dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom;
 • obveščamo jih o programu vrtca in jih vzpodbujamo, da sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti;
 • s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in v vrtcu;
 • z osebnimi informacijami, ki nam jih otroci in starši zaupajo, ravnamo odgovorno in zaupno,
 • starše seznanjamo s strokovnimi spoznanji o predšolskem otroku in jih ozaveščamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja;
 • ob vstopu otroka v vrtec vzpodbujamo starše, da s svojo prisotnostjo v skupini otroku pomagajo pri prilagajanju.

Korektno sodelovanje med vrtcem in družino je zelo pomembno, zato moramo vsi izpolnjevati svoje obveznosti. Delavci vrtca zagotavljamo izpolnjevanje vseh pravic staršev in otrok. 

Pričakovanja vrtca do staršev

 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude plačila vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče;
 • da upoštevajo delovni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo zamudnino;
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb;
 • da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca;
 • da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;
 • da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje, oz. priložijo navodilo zdravnika;
 • da pisno najavijo izpis otroka iz vrtca, najkasneje 1 mesec pred izpisom;
 • da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;
 • da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah;
 • da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;
 • da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru z vzgojiteljico;
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.
(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)