Sklad vrtca

6Da bi uresničili čim več otroških želja
Po sklepu Sveta zavoda je v šolskem letu 2006/2007 v našem vrtcu začel delovati Sklad Vrtca Vodmat. Sklad je namenjen pridobivanju sredstev za izvajanje nadstandardnih, neobveznih programov za socialno šibke otroke (npr. vrtec v naravi, zimovanja, letovanja, obogatitveni programi) ter za nakup sodobnih didaktičnih sredstev in pripomočkov, igrač in igral za vse enote vrtca. S pridobljenimi sredstvi želimo ustvariti čim boljše pogoje za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo vrtca.

Sredstva za sklad pridobivamo s pomočjo prispevkov staršev otrok, dedkov in babic, sponzorjev in donatorjev ter z lastnimi dejavnostmi, kot so prodaja voščilnic, zbiranje starega papirja, izvedbo predstav ipd. Namembnost sredstev sklada za vsako enoto posebej opredeli 7-članski upravni odbor za obdobje šolskega leta. Zahvaljujemo se vam, da pomagate uresničevati želje naših otrok.

Kako lahko prispevate?

Denarne prispevke lahko namenite posamezni enoti vrtca. Za primerjavo: povprečni strošek letovanja enega otroka znaša 200 EUR.

Enota Vodmat
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7610
sklic – za plačilni nalog 007610
s položnico 007610

Enota Klinični center
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7620
sklic – za plačilni nalog 007620
s položnico 007620

Bolnišnični oddelki
Podračun sklada: 01261 – 6030636665
Konto 7630
sklic – za plačilni nalog 007630
s položnico 007630

Vrtec vam bo za namenjena sredstva izstavil račun, ki ga lahko pravne osebe uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo in zaradi davčnih predpisov sklenejo z vrtcem donatorsko pogodbo.

Za vse dodatne informacije in podpis donatorske pogodbe so vam je na voljo v tajništvu vrtca na tel. št. 01 5207 100 ali na e-naslovu vrtec-vodmat@guest.arnes.si 

Razveselili se bomo tudi materialnih sredstev: npr. papirja, barvic, knjig, igrač, vsega, kar se valja po policah ali v skladišču, mi pa bi znali z našo domišljijo spremeniti v igrišče-delovišče.