7_4_10_ESS_predstavitev_bralna_kultura_pismenost_4V svetovalni službi našega vrtca deluje pedagoginja Darja Štirn.

Preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Cilji dela pedagoginje so izobraževanje, svetovanje, spremljanje in nudenje pomoči strokovnim delavcem pri uresničevanju kurikuluma. Preventivno delovanje v smislu zagotavljanja čim boljših pogojev za razvoj vseh otrok, s poudarkom na obravnavanju problemov otrok in na prepoznavanju prikritega kurikula v vrtcu. Sodelovanje z vodstvom vrtca, s pedagoškimi delavci vrtca, starši in zunanjimi sodelavci pri skrbi za izboljšanje psihosocialne klime za otroke, senzibiliziranje celotnega okolja (strokovni delavci, starši) za otrokove razvojne in individualne potrebe ter otroke s posebnimi potrebami.

Načrtovanje njenega dela izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo (pdf – 320 KB).

V vrtcu nudi strokovno svetovanje staršem s ciljem celovite podpore pri skrbi in vzgoji njihovih otrok. Z njo se starši lahko posvetujete o različnih temah, ki vas zanimajo ali skrbijo: priprava in vključitev otroka v vrtec (vsako leto v mesecu juniju pripravi predavanje za starše na omenjeno tematiko), posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju, posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (npr. rojstvo sorojenca, razveza ali ločitev, selitev, smrt, odvisnost …), razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (npr. težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje …)

Pri svojem delu se ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora in zaupnosti podatkov, v dobrobit otroka in njegove družine.

Starši se lahko posvetujete osebno in individualno. Obiščete jo lahko v pisarni na Korytkovi 24, pokličete na tel. št.: 01 5207 113 ali ji pišete na: Darja Štirn – darja.stirn@guest.arnes.si

Pedagoginja Darja Štirn se prednostno posveča spremljavi vzgojno-izobraževalnega dela skozi model vzgoje preko umetniške izkušnje. Vključuje se v delo strokovnih delavcev z namenom ozaveščanja njihove vloge pri delu s predšolskim otrokom s poudarkom na spodbujanju prosocialnega in moralnega razvoja predšolskih otrok. Posredno skrbi za razvoj in dejavnosti otrok, spremlja vzgojno-izobraževalni proces v oddelkih, se vključuje v procese načrtovanja, refleksije, evalvacije in dokumentacije vzgojno-izobraževalnega procesa. Sodeluje z umetniki in kulturnimi institucijami, ki se vključujejo v vzgojno-izobraževalno delo ter skupaj z njimi razvija model sodelovanja.

(Skupno 681 obiskov, današnjih obiskov 1)