logo_vodmat_prosojnaZa javne vrtce Mestne občine Ljubljana (MOL – http) velja centralni vpis otrok v vrtec (Odlok o sprejemu otrok v vrtec, Ur.l. RS, št.76/2010 z dne 1.10.2010 – pdf – 151 KB)

Starši lahko svoje otroke vpisujejo v vrtec vse leto, za novo šolsko leto pa po javnem razpisu za vpis novincev v mesecu marcu. Javni vpis novincev objavi vrtec na spletni strani, občina pa v dnevnem časopisu in na svoji spletni strani. Vlogo za vpis (pdf) na predpisanem obrazcu s priloženimi dokazili,  lahko oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti samo v prvo izbranem vrtcu, kamor želijo otroka vključiti. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi kriterijev, določenih v odloku o spejemu otrok v vrtec (pdf – 151 KB) Po komisiji izda vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznamahttp (vsi čakajoči po vrstnem redu zbranih točk iz vseh javnih vrtcev MOL – http). Vsa nadaljnja prosta mesta v vrtcu se zapolnjujejo z otroci iz centralnega čakalnega seznama, ki velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je oblikovan in je objavljen na oglasnih deskah in spletni strani vrtca ter občine, razen otrok s posebnimi potrebami in otrok, ogroženih zaradi socialnega položaja.

Vse podrobnosti o vpisu predšolskih otrok v vrtec najdejdete na spletni strani MOL (kliknite za povezavo).

Vrtec po končanem postopku sprejema otrok pozove starše k podpisu pogodbe.

Cena programov
Od 1. 9. 2019 veljajo nove polne cene programov;

  • za otroke prvega starostnega obdobja 576 eur,
  • za otroke drugega starostnega obdobja 418 eur,
  • za otoke, ki so vključeni v kombiniran oddelek 446 eur,
  • za oddelke 3-4 letnih otrok 439 eur,
  • za otroke, ki so vključeni v razvojne oddelke 1.174 eur

Dokumenti

Za vse dodatne informacije glede cene se obrnite na oddelek oskrbnin, Lili Pipp.

Kontakti

Pomembna dokumentacija za vpis

Rezervacije

Obrazci 

Kartice pristopa

Kontakti Prvič v vrtec – nekaj informacij
(Skupno 812 obiskov, današnjih obiskov 1)